Gwedd Newydd ar Mistar Urdd

Mae anarchwaethus yn gyffroes iawn i gael datgelu’r cip-olwg cyntaf o logo newydd Mistar Urdd, sydd yn dderbyn ail-wampiad sgleiniog eleni!

Logo newydd sbon Mistar Urdd

Ers slawer dydd mae Mistar Urdd wedi bod yn gymeriad hoffus i blant led-led Gorllewin Lloegr. Mae’n debyg bod nifer o ddarllenwyr yn cofio Mistar Urdd yn cario trugareddau ychwanegol, megis gitar trydanol neu sgleddfwrdd, yn y gorffennol. Ond mi fydd y triongl-ddyn bychan bellach yn gymeriad arfog, teyrngar, yn clytshio mewn dryll AK-47. Gyda’i het plismon ar ei ben a’i wên hwylus mi fydd e’n barod i amddiffyn plant bach Gorllewin Lloegr rhag gelynion terfysglyd ein gwlad (sydd, yn ôl ffynhonellau cudd, â thuedd i sleifio ar hyd maes yr Eisteddfod).

Dywedodd un o brif-grach yr wyl, Mr Llywarch Taeog OBE, bod y benderfyniad “yn adlewyrchu yr oes sydd ohoni”, ac yn “arwydd o’n diolchgarwch i’r wladwriaeth Brydeinig ac yn enwedig i’r heddlu arwrol sydd yn cario dryllau ar y maes dros heddwch ddaear”. Roedd y newid yn deyrnged, meddai, i waith heddychol Syr Ifan ab Owen Edwards a chyfundrefn yr Urdd.

Datganodd Mr Alun Cairns AS, Ysgrifenydd Gwladol Cymru, ei fod e “wrth fy modd” gyda’r logo newydd. Wrth siarad gydag anarchwaethus, esboniodd ei ddymuniad “i ddathlu’r newid trwy awgrymu newid enw Mistar Urdd i “Ein Hanrhydeddus Tywysog Charles””.

Yn dilyn achos llys yn ein herbyn, hoffa anarchwaethus ymddiheurio a gwadu ein cam-gyhuddiadau gwallus yn erbyn Mistar Urdd llynedd.

 

 

“Heddlu yn chwilio am ddyn trionglaidd”

Heddlu arfog, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Heddlu De Cymru wedi datgan eu bod yn chwilio am ddyn 26 oed a gredir i fod ynglwm â gweithredoedd terfysgol.

Codwyd lefel bygythiad y DU i oren-olau ar ddydd Sadwrn diwethaf wrth i nifer o unigolion amheus ymgynnull yn ardal Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr.

Credir bellach i ganolbwynt y rhwydwaith fod yn ddyn o ardal Penarth sy’n cuddio dan wisg “coch, gwyn a gwyrdd”.

Yn ystod datganiad i’r wasg bore yma, dywedodd Prif Gwnstabl Longbatton ar ran Heddlu De Cymru: “Our forces have been investigating an eight and a half foot man who has been living under the identity of “Mr Irv”. We are uncertain, at present, as to whether he is acting as part of a wider network or as a so called lone wolf.”

Mae’r awdurdodau yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth bellach i ddod atynt, ac os welwyd “Mr Irv” i beidio â siarad gydag ef a chysylltu â’r heddlu ar unwaith.

Gwelwyd y dyn diwethaf yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn ôl ffynonellau anarchwaethus, mae’r dyn wedi bod ymwneud â phregethu radicalaidd a gwrth-Brydeinig yn ysgolion cynradd lle ceisiwyd annog plant i gredu bod “[y Gymraeg] yn cŵl” ac “yn bril”. Dywedodd un athrawes (a ofynnodd i aros yn ddienw, allan o bryderon diogelwch) bod athrawon eraill, dan ddylanwad Mr Irv, wedi gorfodi teuluoedd i dalu arian at gyfundrefn genedlaethol danddaearol. Mae’r pwysau o “ymarfer” am ddigwyddiadau’r gyfundrefn wedi bod yn faich drwm ar nifer o blant dosbarth-canol.

Disgrifir Mr Irv, o dan ei wisg flewog allanol, fel dyn “drist”, “hynod o chwyslyd” ac “underpaid”. Er iddo drigo ar yr ynys am gyfnod hir ni chredir iddo siarad Saesneg.

O ganlyniad i’r ymchwiliad, mae heddlu arfog ac ymchwilwyr bagiau yn bresennol yn y gwersyll ym Mhencoed. Wrth ymateb i’r wasg, mae Aled John, cynrychiolydd y gwersyll, wedi mynnu eu bod yn Brydeiniwr llawn gan groesawu presenoldeb yr heddlu. Dywedodd bod “traddodiad hir gan yr Eisteddfod yr Urdd [sic] o gefnogi defnydd arfau a militariaeth y Deyrnas Unedig.”

Mae pryderon y bydd y datblygiadau nid yn unig yn niweidiol i’r gymuned ryngwladol, ond hefyd i noddwyr swyddogol y gwersyll. Er bod y gwersyll ar fin dod i ben, mae ofn o fygythiadau a mesurau diogelwch tebyg yng ngwersyll cysylltiedig ar Ynys Môn ym mis Awst.

Poster swyddogol yn galw am gyd-weithrediad yn erbyn bygythiad “Mr Irv”.