Gwnewch y pethau bychain

Wedi pythefnos o hir-fyfyrio ar ein Neges Dydd Gŵyl Dewi, dyma anarchwaethus yn edrych nôl ar un o ddigwyddiadau 2017 (y ffasgydd Richard B. Spencer yn derbyn dyrnod llaw dde, 20fed o Ionawr) ac yn ystyried ei arwyddocâd ysbrydol i’n cenedl yn ein horiau dyrys, gan ei gyfleu mewn modd gweledol a thrawiadol.

Ys wedodd Dewi Sant, “Bydwch lawen a chedwch ych ffyd a’ch cret, a gwnewch y petheu bychein a glywyssawch ac a welsawch gennyf i.”

Advertisements

Rhai eglurhadau / Some Clarifications

Scroll down to read the following in English.


Hoffa anarchwaethus amlygu rhai pwyntiau a wnaethwn yn ein herthygl “Ffasgiaid Prydeinig yn ceisio bachu Cymreictod“.

Goruchafwyr gwyn a Goruchafiaeth wen

Er bod y bachiad hwn gan ffasgiaid goruchafol gwyn Prydeinig o symbolau Cymreig yn ddatblygiad diweddar, rhaid pwysleisio bod y perthynas rhwng Cymry gwyn, gan gynnwys Cenedlaetholwyr Cymreig gwyn, a goruchafiaeth wen systematig yn un hen iawn. Ymddiheurwn am beidio â phwysleisio hyn yn fwy cadarn yn yr erthygl.

Y gwahaniaeth rhwng y ddwy ffordd defnyddir y term “goruchafiaeth wen” sy’n bwysig fan hyn. Yn yr ystyr cyntaf, ideoleg wleidyddol “cydwybodol” yw goruchafiaeth wen, gan ddisgrifio grwpiau ac unigolion gwyn penodol sy’n weld eu hun yn oruchaf oblegid eu gwynder. Caiff bron pob ffasgydd a grybwyllwyd yn yr erthygl eu disgrifio, gan eu hun neu gan eraill, fel goruchafwyr gwyn (neu “genedlaetholwyr gwyn”) yn yr ystyr hon.

Yn yr ail ystyr, “system o ddominyddu” yw goruchafiaeth wen, yr “ecsploetiaeth o bobl du a phobl eraill nad yw’n groenwyn yng nghymdeithas” (bell hooks, Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black)[1]. Fan hyn mae’r term yn disgrifio (ac yn ymosod ar) perthynas cymdeithasol nad yw o reidrwydd yn gydwybodol. Fel pwysleisia Jessie Daniels: “Mae goruchafiaeth wen yn yr Unol Daleithiau yn egwyddor drefniadol canolog o fywyd cymdeithasol yn hytrach na fudiad cymdeithasol ynysig yn unig” (Cyber Racism: White Supremacy Online and the New Attack on Civil Rights)[2]. Mae goruchafiaeth wen systematig wrth gwrs yn hynod o berthnasol i fodolaeth goruchafwyr gwyn penodol, fel dengys Daniels ei hun.

Cymhlethdod ychwanegol yw bod goruchafwyr gwyn, yn yr ystyr cyntaf, bron wastod yn wrth-Semitaidd – mae gwrth-Semitiaeth yn rhan hanfodol o’u goruchafiaeth wen, lle bod y perthynas rhwng gwrth-Semitiaeth strwythurol a goruchafiaeth wen yn yr ail ystyr yn fwy cymhleth.

Pan ddefnyddiodd anarchwaethus goruchafiaeth a goruchafol wyn yn yr erthygl, defnyddia hi yn ystyr cyntaf y term, gyda’r eithriadau o’r 32ain a’r 34ain troednodyn. Dylswn ni wedi egluro hyn, neu ddefnyddio term arall megis cenedlaetholwyr gwyn, ac rydym yn flin am beidio. Gan ystyried yr hyn a ddadleuwn dylswn ni wedi bod yn gliriach ar y mater. Ymddiheurwn am hyn.

Yn gyffredinol, defnyddir ffasgiaeth, yng nghyd-destun gwrth-ffasgiaeth, mewn modd cul yn debyg i’r disgrifiad uchod o oruchafiaeth wen yn yr ystyr cyntaf. Er bod ffasgiaeth yn yr ystyr yma wrth gwrs yn gysylltiedig i ac yn rhan o ddominyddu systematig, gan gynnwys goruchafiaeth wen systematig a gwrth-Semitiaeth strwythurol, defnyddir hi yma i briodoli grwpiau, ideolegau a gwladwriaethau penodol ac yn y blaen, gyda nifer ohonynt yn hunan-ddisgrifio fel ffasgiaid.

Yn y modd cul hwn defnyddiodd anarchwaethus y term ffasgiaeth yn yr erthygl. Serch hyn hoffwn bwysleisio nad ydym yn credu taw dyma’r unig ffordd gellid neu ddylsid defnyddio’r term.

Goruchafwyr gwyn Prydeinig a goruchafiaeth wen Gymreig

Ffocws yr erthygl oedd y datblygiad diweddar hwn rhwng ffasgiaid Prydeinig a symboliaeth Cymreig. Gellid dim ond gwneud hyn trwy siarad am hiliaeth – olrheiniodd anarchwaethus y bachiad o symbolau Celtaidd gan oruchafwyr gwyn byd-eang (yn yr ystyr cyntaf). Gerllaw defnydd tocenistaidd o’r iaith Gymraeg a chipio symbolau Cymreig, bachwyd symbolau a hanesion Cenedlaetholdeb Cymreig gan rai ffasgiaid Prydeinig diweddar. Fan yma fe bwysleisiodd anarchwaethus nad yw Cenedlaetholdeb Cymreig erioed (hyd yn hyn) wedi cymryd ffurf ffasgaidd, goruchafol gwyn (eto, yn yr ystyr cyntaf). Yn debyg, ni chafodd Cymru erioed cyfundrefn ffasgaidd goruchafol gwyn cynhenid Cymreig a Chymraeg. Mae pob math o gyfundrefn, gan gynnwys testunau’r erthygl, wedi bod yn Prydeinllyd, os nad Seisnigaidd hyd y bywyn.

Dydi hyn ddim yn golygu nad yw Cymry gwyn (gan gynnwys Cenedlaetholwyr Cymreig gwyn) yn rhan complisit o oruchafiaeth wen systematig yn yr ail ystyr. Dydi hi ddim chwaith yn golygu bod Cymru yn wag o wrth-Semitiaeth strwythurol. Crybwyllwyd hyn yn yr erthygl (er nid trwy’r termau hyn).[3] Dylswn ni wedi pwysleisio hyn fwy wrth ystyried ein dadl, ac ymddiheurwn am beidio gwneud hyn.

Mae anarchwaethus wedi ceisio pwysleisio’r pwyntiau hyn yn erthygl uniaith Gymraeg arall. Fel dywedai Charlotte Williams, mae yna dueddiad ymysg Cymry gwyn i anwybyddu hiliaeth yng Nghymru, fel petai e’n gorffen ger y ffin. Caiff hanes caethfeistri Cymreig, gwladychwyr Cymreig, terfysgoedd hiliol yn erbyn pobl nad oedd yn wyn ac Iddewon, cyfraniadau i’r prosiect Imperialaidd Prydeinig, mentrau gwladychol “annibynnol” megis Patagonia a hiliaeth pob dydd yng Nghymru ei dileu yn feunyddiol. Hyd yn oed pan ymosoda Genedlaetholdeb Cymreig ar Brydeindod a hanes yr ymerodraeth Brydeinig, mae ganddo dueddiad cyfleus i anghofio’r gorffennol hwn. Ond y gorffennol hwn ffurfia’r Gymru lle cawn fyw.

Mae’r perthynas rhwng Cymru a goruchafiaeth wen systematig yn rwystr sylweddol i unrhyw berson gwyn sy’n dymuno arddel Cymreictod radical heddiw – fel gwnaiff anarchwaethus. Fel dadleuwn cynt, ni chawn Gymru Rydd nes i ni ddymchwel dominyddiaeth systematig, gan gynnwys hiliaeth. Nid yw anarchwaethus yn honni deall sut ddaw’r fath dymchweliad.

Cenedlaetholdeb(au) Cymreig presennol a hanesyddol

Hoffa anarchwaethus pwysleisio bod ein perthynas i genedlaetholdeb Cymreig yn un o feirniadaeth gartrefol. Fel anarchiaid yn erbyn gwladwriaethau, ni dderbynnir ein safiad fel un cenedlaetholgar gan y rhan fwyaf o genedlaetholwyr Cymreig. (Yn debyg, ni dderbynnir ein safiad yn un anarchaidd gan rai anarchiaid oblegid ein hagwedd i’r “cwestiwn cenedlaethol”. Wastod ar y tu fas…) Gellid cymharu ein perthynas i “genedlaetholdeb Cymreig” i berthynas anarchydd frwydr-ddosbarth i “sosialaeth”, neu anarchydd gwrthryfelgar i’r Red Army Faction.

Nid amddiffyniad o genedlaetholdeb Cymreig hanesyddol oedd bwriad yr erthygl. Yn hytrach, lle drafodwn genedlaetholdeb Cymreig, roeddem yn mynnu nad ffasgaidd oedd ei ymddangosiadau cyfundrefnol cyn belled. Nid yw hyn yn cau allan posibilrwydd ffasgiaeth Gymreig ddi-Brydeinig yn y dyfodol, na chwaith yn golygu bod y fath bachiad o Gymreictod gan ffasgiaid Prydeinig heb wenwyn. Rhaid ymosod ar ffasgiaeth, pa bynnag baner y codant. Rhaid hefyd ymosod ar y bachiad hwn o symbolau Cymreig gan ffasgiaid Prydeinig. Fel gwrth-ffasgiaid Cymreig mae digon i wneud. Dewch i ni fynd ati!
anarchwaethus would like to clarify certain points made in the article “British fascists try to appropriate Welsh symbols”.

White supremacists and white supremacy

We want to emphasise that whilst the appropriation by British white supremacist fascists of Welsh symbols is a recent development, the relation of white Welsh people, including white Welsh nationalists, to systematic white supremacy is not. We apologise for not emphasising this more strongly in the article.

The difference here lies between two ways in which the term “white supremacy” is used. The first sense is white supremacy as a “conscious” political ideology, describing certain white individuals and organisations who regard themselves as superior because of their whiteness. Almost all of the fascists mentioned in the article would describe themselves and be described as white-supremacists (or “white nationalists”) in this sense.

The second sense is white supremacy as a “system of domination”, the “exploitation of black people and other people of color in this society” (bell hooks, Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black). Here the term describes (and attacks) a social relationship which isn’t necessarily conscious. As Jessie Daniels puts it: “White supremacy in the United States is a central organizing principle of social life rather than merely an isolated social movement” (Cyber Racism White Supremacy Online and the New Attack on Civil Rights). The existence of particular, overt white supremacists is of course intimately related to this systematic white supremacy, as Daniels herself demonstrates.

An added complication is that white supremacists, in the first sense, are almost invariably anti-Semitic – anti-Semitism is an essential aspect of their white supremacism, whereas the relationship between white supremacy in the second sense and structural anti-Semitism is more complex.

When anarchwaethus used white supremacy and supremacist in the article, it was using it in the first sense of the term, with the exceptions of the 32nd and 34th footnote. We should have clarified this, or used a different term such as white nationalists, and we are sorry that we didn’t. Considering the points we were making we should have been more clear. We apologise for this.

Fascism, in the context of anti-fascism, is generally used in a narrow way similar to white-supremacist in the first sense described above. Whilst fascism in this sense is of course connected to and a part of systematic domination, including systematic white supremacy and structural anti-Semitism, it is again used here to refer to particular groups, ideologies, states etc., many of which self-describe themselves as fascist.

This narrow definition was how anarchwaethus was using the term fascism in the article. We would like to stress however that we don’t think this is the only way the term can or should be used.

British white supremacists and Welsh white supremacy

The article’s focus was this recent development between British fascists and Welsh symbolism. This can only be done by talking about racism – anarchwaethus traced the appropriation of Celtic symbols by white supremacists worldwide (in the first sense). Alongside tokenistic use of the Welsh language and taking Welsh symbols, some recent British fascists have appropriated Welsh Nationalist symbols and histories. anarchwaethus here stressed that Welsh Nationalism has never yet taken a fascist, white-supremacist form (again, in the first sense). Likewise, Wales has never yet had a native Welsh and Welsh speaking white-supremacist fascist organisation. All such organisations, including those that were the subject of the article, have on the contrary had Britishness, if not Englishness, at their core.

This does not mean however that white-Welsh people (including white Welsh nationalists) are not a complicit part of systematic white supremacy in the second sense. Nor does it mean that Wales is devoid of structural anti-Semitism. We pointed towards this in the article (albeit not using these terms). [3] We should have emphasised it more considering the point we were making, and we are sorry that we didn’t.

anarchwaethus has tried to emphasise these points in another article (written in Welsh). As Charlotte Williams puts it, there is a tendency amongst white Welsh people to simply ignore racism in Wales, as if it ends at the border. The history of Welsh slave owners, Welsh settlers, local race riots against people of colour and Jews, participation in the British Imperial project, “independent” colonial ventures such as the Gwladfa in Patagonia and everyday racism in Wales are daily erased. Even when Welsh Nationalism attacks Britishness and the legacy of the British Empire, it has a tendency to conveniently forget this past. But it is this past which forms the Wales in which we live.

This relation of systematic white supremacy to Wales is a significant barrier to any white person who wishes to assert a radical Welshness today – as anarchwaethus does. As we have previously argued, there is no Free Wales until systematic dominations, such as racism, are abolished. anarchwaethus does not claim to understand how this abolition will take place.

Existing and historic Welsh Nationalism(s)

anarchwaethus would like to emphasise that our relation to existing and historic Welsh nationalism is intimately critical. As anarchists against states, many Welsh nationalists would not accept our position as nationalist.[4] (Likewise, our stance on the “national question” means that some anarchists would not accept our position as anarchist. Wastod ar y tu fas…) Our relation to “Welsh nationalism” might compare to a class-struggle anarchist’s relation to “socialism”, or an insurrectionary anarchist’s relation to the Red Army Faction.

We did not intend the article to be a defense of historic Welsh nationalism. Rather, where we discussed Welsh nationalism, it was to assert that its organisational manifestations cannot, so far, be described as fascist. This doesn’t rule out a future non-British Welsh fascism, nor does it mean that these appropriations of Welshness by British fascists aren’t toxic. Fascism, whatever banner it raises, must be attacked. This recent appropriation by British fascists of Welsh symbols must also be attacked. As Welsh antifascists there’s a lot to be done. Dewch i ni fynd ati!


Nodiadau / Notes

[1][2] Cyfieithiad anarchwaethus – gwelwch y Saesneg uchod am y dyfyniadau gwreiddiol.

[3] Yn y paragraff “Wrth gwrs, nid yw hyn yn golygu bod Cymru yn genedl radical o’i hanfod heb hiliaeth na gorthrymder, fel cred rhai Cymry gwyn naïf…” ac hefyd yn y troednodyn “Rhaid, wrth siarad am yr hanes hwn o ran enedlaetholdeb Cymreig, peidio ag anwybyddu hanesion hiliol yng Nghymru, yn enwedig rôl nifer o Gymry yn yr ymerodraeth Brydeinig.” / In the paragraph, “Of course, this does not mean that Wales is some essentially radical nation without racism or oppression, as some niaive white Welsh people believe…” and also in the footnote “We must, whilst talking about this history regarding Welsh nationalism, not ignore racist histories in Wales, in particular the role of many Welsh people in the British empire.”

[4] Serch hyn, ma ychydig o hanes o affinedd neu hyd yn oed uniad rhwng rhai gwerinaethwyr Cymreig asgell-chwith ac anarchiaid. Gwelwch, er enghraifft, hanesion Ian Bone neu Dafydd Ladd. / All the same, there is a sparse history of affinity and even convergence between some left-wing Welsh republicans and anarchists. See for example, the histories of Ian Bone or Dafydd Ladd.

Na i IPP, Na i Bwerdy Aberddawan, Na i Trump!

Ar ddiwedd mis Ionawr cafwyd nifer o brotestiadau ledled Cymru. Dyma anarchwaethus yn dathlu hyn ac yn bwrw golwg arnynt.

Chwalwch “IPP”! Protest tu fas i Swyddfa Profiannaeth Caerdydd

Cafwyd protest yn erbyn y ddeddf ormesol “Imprisoment for Public Protection” yng Nghaerdydd ar y 24ain o Ionawr.

ChwalwchIPP
Protestwyr yn dangos unoliaeth â charcharorion “IPP”

Mae “IPP” yn cadw carcharorion yn y jail, neu yn eu gorfodi nôl yno ar ôl iddynt gwpla cyfnod eu dedfryd. Bu’r gwrthdystiad dros garcharorion Shaun Lloyd, Kiya Smith a phawb arall sy’n dioddef gan y ddeddf aruthrol yma. Cafwyd dwndwr tu allan i Swyddfa Profanniaeth Caerdydd cyn martsio lawr Stryd y Frenhines gan ledu taflennu ag esbonio i wylwyr ar y stryd.

Chwalwch bob caets!

Protest Dros Gau Bwerdy Aberddawan

Ar yr 28ain o Ionawr bu gwrthdystiad yn erbyn pwerdy glo Aberddawan. Mae llosgi glo yn lladd y byd, ac yn lladd yn ein cymunedau ni. Mae Aberddawan yn dibynnu yn ogystal ar glo-brig yng Nghymru, sydd yn distriwio ein mynyddoedd ac yn niweidio ein hiechyd. Braf yw gweld pobl yn protestio yn ei erbyn felly. Cynhaliwyd y brotest gan sawl grŵp gwahanol, gan gynnwys Reclaim the Power, United Valleys Action Group, Bristol Rising Tide, Coal Action Network ag eraill. Gan ddilyn eu bwriad am y diwrnod, gorymdeithiodd rhyw 150 o bobl o gwmpas y pwerdy.

Yn Rhagfyr 2016 cauwyd mynedfa i’r pwerdy gan Reclaim the Power. Mae angen gweithredu uniongyrchol fel hyn arnom nawr, er ein lles ni ac er lles ein planed. Bwriadwyd i’r brotest yn Ionawr fod yn un groesawgar i deuluoedd, ac yn sicr mae angen creu gwagleoedd diogel yn ein protestiadau – yn enwedig i rai nad yw’n dymuno bod yn rhan o helynt. Ond nid yw anarchwaethus yn credu bod rhaid i hyn cau allan gweithredu uniongyrchol, na chwaith bod angen i drefnwyr rhaglunio gweithredoedd y protestwyr ymlaen llaw. Rhaid cadw protestiadau yn agored, nid cau allan posibiliadau allan. Gallwn wneud hyn a hefyd gofalu am ein gilydd. [1]

AtalglawddAberddawanRhagfyr2016
Gweithredu uniongyrchol: aelodau o “Reclaim the Power” yn cau mynedfa pwerdy Aberddawan yn Rhagfyr 2016

Yn olaf, mae gan anarchwaethus amheuon ynghylch alwadau rhai o’r grwpiau hyn am “swyddi gwyrdd” a “buddsoddiadau” yn egni gwyrdd, gan gynnwys egni llanwol (“tidal”) ym mae Abertawe. Rhaid i ni chwalu cyfalafiaeth, nid mynnu cyfalafiaeth werdd! Dylse pawb cael eu bara beunyddiol heb orfod gweithio am ryw gwmni neu i’r llywodraeth. Gall cyfalafiaeth “werdd” strwa’r amgylchedd a chymunedau mewn ffyrdd amgen. Mae pryderon ynghylch egni llanwol yn enwedig o ran hyn. Rhaid mynnu egni gwyrdd nid yn nwylo’r cyfalafwyr neu’r gwladwriaethau, ond yn ein dwylo ni ein hunan. Paneli solar ar ben sgwatiau, tyrbeinu awyr sydd yn rhoi egni heb gost yn uniongyrchol i’r gymuned, tanwydd pren cynaliadwy i bawb, meddiannu tir i ni gyd cael tyfu llysiau. Dyna fel oedd nifer o’r prosiectau gwyrdd cyntaf cyn i gyfalaf mawr dechrau buddsoddi. Mae’n siŵr y gwed nifer taw galwadau byr dymor yw’r galwadau am swyddi gwyrdd. Ond yn lle ofyn am swyddi gwyrdd, beth am mynnu incwm sylfaenol o’r wladwriaeth i bawb? Mynnu bod pawb yn cael paneli solar am ddim (nid yn unig y dosbarth canol trwy fenthyciadau)? Mynnu pecynnau anghyflogaeth swmpus i weithwyr pwerdy Aberddawan a all cynnal nhw gyd am weddill eu bywydau?

Trump: Cer i Grafu

Yn dilyn urddfreiniad y cachwr Trump a’i ymgais i wahardd mewnfudwyr Mwslemaidd cafwyd protestiadau yn ei erbyn ar hyd Gymru. Gollyngwyd baneri ar bontydd a chynhaliwyd protestiadau ym Mangor, Aberystwyth, Aberteifi, Abertawe a Chaerdydd. Ie wir. (Yn ôl pob sôn mi roedd rhyw ddyrniad o gachwrs o blaid Trump yn bresennol yng Nghaerdydd, ond ni chawsant groeso.)

PontDyfiMachynlleth
“Y Canolbarth Dros Ffoaduriaid” yn gollwng baner dros bont Dyfi, Machynlleth

Braf iawn yw gweld cymaint o bobl grac ar strydoedd Cymru lonydd ac yn galw i groesawu ffoaduriaid ac yn dangos eu hangerdd yn erbyn Trump.

Mynna anarchwaethus bod rhaid wrth gwrs cysylltu cach Trump i’r cach yn ein gwlad ni. Mae Trump yn cynrychioli goruchafiaeth wen, imperialaeth a phatriarchaeth ymysg pethe hyfryd arall. Er i bobl protest Caerdydd gwaeddu dros ffoaduriaid ac yn erbyn hiliaeth, roedd nifer fawr yn gyfeillgar i’r heddlu yn ystod gwrthdystiadau. Na sylwant fod heddlu Prydain (gyda’r UKBA) yn erlid mudwyr yn ddyddiol, gan gyrchu eu tai yn oriau man y bore, eu cloi yng ngwersylloedd ataliad a’u hallfudo? Na sylwant fod yr heddlu mond yna i atal protestiadau effeithiol, a bod gwell ganddynt nad oedd protestiadau o gwbl? Mi roedd hefyd nifer o wleidyddion sydd o blaid y system ffiniau erchyll yn rhan o’r protestiadau gwrth-Trump.

Yn debyg, mae’n drist iawn i weld y Socialist Worker’s Party erchyll yn bresennol yn nifer o’r protestiadau hyn (a hynny heb wrthdrawiad amlwg). Mae’r SWP yn blaid sydd wedi maddeuo am drais rhywiol yn y blaid, ac yn hyn o beth yn debyg iawn i’r Trump patriarchaidd yr oedd pawb yn protestio yn erbyn.[3] Ni ddylswn rhoi croeso i neb sydd yn cefnogi treiswyr.

Daeth prif weinidog Theresa May i Gaerdydd ar y 30ain heb wrthwynebiad, cyn y brotest gwrth-Drump yn y nos, ac mae’n debyg y ceisiodd rhai, yn aflwyddiannus, trefnu protest yn ei herbyn. Mae May yn rhan o’r un drefn a Thrump. Collwyd cyfle i wrthwynebu hithau mewn ffordd nad oedd yn symbolaidd yn unig.

Unwaith eto gweithredu uniongyrchol sydd angen. Mae ymyrryd ar ymweliad May, neu atal cyrchoedd yr UKBA, neu blocio hewl (yn lle gwrando yn fodlon i areithiau gwleidyddion) yn ymosod ar strwythurau gormes mewn modd effeithiol. Cofiwn mai arf yw unoliaeth, nid gair yn unig. Dewch i ni ei ddefnyddio!

 

Nodiadau

[1] Gwelwch brotest Reclaim Brixton yn 2015 er enghraifft, lle cynhaliwyd gwagle diogel a gwrthdystiadau llonydd yn un ardal wrth i eraill cael gwrthdystiad cythryblus ym mannau eraill.

[2] Gwelwch hanes diweddar Yorkley Court yn Fforest y Ddena. Dyma oedd tir a sgwatiwyd er mwyn i bobl byw yn cynaliadwy. Roedd ganddynt baneli solar ac egni canaliadwy o ffynonellau pren. Ar ôl brwydr hir (lle lwyddodd y sgwatwyr i ddal i’r tir am gyfnod hir iawn er gwaetha ymdrechion yr heddlu a beiliffs) collant y safle. Nawr, wrth iddo dorri’r goedwig oedd yno, mae’r miliynydd a hawliodd y tir yn gosod paneli solar yn y caeau gwag er mwyn creu elw. Dyma enghraifft perffaith lle welwn y gwrthdrawiad amlwg rhwng gwrth-gyflafiaeth werdd-go-iawn a chyfalafiaeth ffug-werdd.

[3] *Rhybudd Cynnwys* Yn 2013 mi aeth yr SWP i mewn i argyfwng mawr yn sgil y ffordd wnaeth y blaid, ac yn enwedig y “central comittee” ymdrin â thrais rhywiol aelod o’r blaid. Gadawodd rhan helaeth o’r aelodau gan adael mond rhai oedd yn fodlon maddeuo am drais ar ôl. Gwelwch ddatganiad Comrade X wrth adael y blaid, neu’r crynodeb hwn o’r digwyddiadau am gefndir. Er gwaetha’r ffaith bod goroeswyr trais wedi gofyn i’r SWP peidio mynychu gwrthdystiadau a bod eu presenoldeb yn trigero nifer, maent yn parhau i fynd i brotestiadau.