Na i IPP, Na i Bwerdy Aberddawan, Na i Trump!

Ar ddiwedd mis Ionawr cafwyd nifer o brotestiadau ledled Cymru. Dyma anarchwaethus yn dathlu hyn ac yn bwrw golwg arnynt.

Chwalwch “IPP”! Protest tu fas i Swyddfa Profiannaeth Caerdydd

Cafwyd protest yn erbyn y ddeddf ormesol “Imprisoment for Public Protection” yng Nghaerdydd ar y 24ain o Ionawr.

ChwalwchIPP
Protestwyr yn dangos unoliaeth â charcharorion “IPP”

Mae “IPP” yn cadw carcharorion yn y jail, neu yn eu gorfodi nôl yno ar ôl iddynt gwpla cyfnod eu dedfryd. Bu’r gwrthdystiad dros garcharorion Shaun Lloyd, Kiya Smith a phawb arall sy’n dioddef gan y ddeddf aruthrol yma. Cafwyd dwndwr tu allan i Swyddfa Profanniaeth Caerdydd cyn martsio lawr Stryd y Frenhines gan ledu taflennu ag esbonio i wylwyr ar y stryd.

Chwalwch bob caets!

Protest Dros Gau Bwerdy Aberddawan

Ar yr 28ain o Ionawr bu gwrthdystiad yn erbyn pwerdy glo Aberddawan. Mae llosgi glo yn lladd y byd, ac yn lladd yn ein cymunedau ni. Mae Aberddawan yn dibynnu yn ogystal ar glo-brig yng Nghymru, sydd yn distriwio ein mynyddoedd ac yn niweidio ein hiechyd. Braf yw gweld pobl yn protestio yn ei erbyn felly. Cynhaliwyd y brotest gan sawl grŵp gwahanol, gan gynnwys Reclaim the Power, United Valleys Action Group, Bristol Rising Tide, Coal Action Network ag eraill. Gan ddilyn eu bwriad am y diwrnod, gorymdeithiodd rhyw 150 o bobl o gwmpas y pwerdy.

Yn Rhagfyr 2016 cauwyd mynedfa i’r pwerdy gan Reclaim the Power. Mae angen gweithredu uniongyrchol fel hyn arnom nawr, er ein lles ni ac er lles ein planed. Bwriadwyd i’r brotest yn Ionawr fod yn un groesawgar i deuluoedd, ac yn sicr mae angen creu gwagleoedd diogel yn ein protestiadau – yn enwedig i rai nad yw’n dymuno bod yn rhan o helynt. Ond nid yw anarchwaethus yn credu bod rhaid i hyn cau allan gweithredu uniongyrchol, na chwaith bod angen i drefnwyr rhaglunio gweithredoedd y protestwyr ymlaen llaw. Rhaid cadw protestiadau yn agored, nid cau allan posibiliadau allan. Gallwn wneud hyn a hefyd gofalu am ein gilydd. [1]

AtalglawddAberddawanRhagfyr2016
Gweithredu uniongyrchol: aelodau o “Reclaim the Power” yn cau mynedfa pwerdy Aberddawan yn Rhagfyr 2016

Yn olaf, mae gan anarchwaethus amheuon ynghylch alwadau rhai o’r grwpiau hyn am “swyddi gwyrdd” a “buddsoddiadau” yn egni gwyrdd, gan gynnwys egni llanwol (“tidal”) ym mae Abertawe. Rhaid i ni chwalu cyfalafiaeth, nid mynnu cyfalafiaeth werdd! Dylse pawb cael eu bara beunyddiol heb orfod gweithio am ryw gwmni neu i’r llywodraeth. Gall cyfalafiaeth “werdd” strwa’r amgylchedd a chymunedau mewn ffyrdd amgen. Mae pryderon ynghylch egni llanwol yn enwedig o ran hyn. Rhaid mynnu egni gwyrdd nid yn nwylo’r cyfalafwyr neu’r gwladwriaethau, ond yn ein dwylo ni ein hunan. Paneli solar ar ben sgwatiau, tyrbeinu awyr sydd yn rhoi egni heb gost yn uniongyrchol i’r gymuned, tanwydd pren cynaliadwy i bawb, meddiannu tir i ni gyd cael tyfu llysiau. Dyna fel oedd nifer o’r prosiectau gwyrdd cyntaf cyn i gyfalaf mawr dechrau buddsoddi. Mae’n siŵr y gwed nifer taw galwadau byr dymor yw’r galwadau am swyddi gwyrdd. Ond yn lle ofyn am swyddi gwyrdd, beth am mynnu incwm sylfaenol o’r wladwriaeth i bawb? Mynnu bod pawb yn cael paneli solar am ddim (nid yn unig y dosbarth canol trwy fenthyciadau)? Mynnu pecynnau anghyflogaeth swmpus i weithwyr pwerdy Aberddawan a all cynnal nhw gyd am weddill eu bywydau?

Trump: Cer i Grafu

Yn dilyn urddfreiniad y cachwr Trump a’i ymgais i wahardd mewnfudwyr Mwslemaidd cafwyd protestiadau yn ei erbyn ar hyd Gymru. Gollyngwyd baneri ar bontydd a chynhaliwyd protestiadau ym Mangor, Aberystwyth, Aberteifi, Abertawe a Chaerdydd. Ie wir. (Yn ôl pob sôn mi roedd rhyw ddyrniad o gachwrs o blaid Trump yn bresennol yng Nghaerdydd, ond ni chawsant groeso.)

PontDyfiMachynlleth
“Y Canolbarth Dros Ffoaduriaid” yn gollwng baner dros bont Dyfi, Machynlleth

Braf iawn yw gweld cymaint o bobl grac ar strydoedd Cymru lonydd ac yn galw i groesawu ffoaduriaid ac yn dangos eu hangerdd yn erbyn Trump.

Mynna anarchwaethus bod rhaid wrth gwrs cysylltu cach Trump i’r cach yn ein gwlad ni. Mae Trump yn cynrychioli goruchafiaeth wen, imperialaeth a phatriarchaeth ymysg pethe hyfryd arall. Er i bobl protest Caerdydd gwaeddu dros ffoaduriaid ac yn erbyn hiliaeth, roedd nifer fawr yn gyfeillgar i’r heddlu yn ystod gwrthdystiadau. Na sylwant fod heddlu Prydain (gyda’r UKBA) yn erlid mudwyr yn ddyddiol, gan gyrchu eu tai yn oriau man y bore, eu cloi yng ngwersylloedd ataliad a’u hallfudo? Na sylwant fod yr heddlu mond yna i atal protestiadau effeithiol, a bod gwell ganddynt nad oedd protestiadau o gwbl? Mi roedd hefyd nifer o wleidyddion sydd o blaid y system ffiniau erchyll yn rhan o’r protestiadau gwrth-Trump.

Yn debyg, mae’n drist iawn i weld y Socialist Worker’s Party erchyll yn bresennol yn nifer o’r protestiadau hyn (a hynny heb wrthdrawiad amlwg). Mae’r SWP yn blaid sydd wedi maddeuo am drais rhywiol yn y blaid, ac yn hyn o beth yn debyg iawn i’r Trump patriarchaidd yr oedd pawb yn protestio yn erbyn.[3] Ni ddylswn rhoi croeso i neb sydd yn cefnogi treiswyr.

Daeth prif weinidog Theresa May i Gaerdydd ar y 30ain heb wrthwynebiad, cyn y brotest gwrth-Drump yn y nos, ac mae’n debyg y ceisiodd rhai, yn aflwyddiannus, trefnu protest yn ei herbyn. Mae May yn rhan o’r un drefn a Thrump. Collwyd cyfle i wrthwynebu hithau mewn ffordd nad oedd yn symbolaidd yn unig.

Unwaith eto gweithredu uniongyrchol sydd angen. Mae ymyrryd ar ymweliad May, neu atal cyrchoedd yr UKBA, neu blocio hewl (yn lle gwrando yn fodlon i areithiau gwleidyddion) yn ymosod ar strwythurau gormes mewn modd effeithiol. Cofiwn mai arf yw unoliaeth, nid gair yn unig. Dewch i ni ei ddefnyddio!

 

Nodiadau

[1] Gwelwch brotest Reclaim Brixton yn 2015 er enghraifft, lle cynhaliwyd gwagle diogel a gwrthdystiadau llonydd yn un ardal wrth i eraill cael gwrthdystiad cythryblus ym mannau eraill.

[2] Gwelwch hanes diweddar Yorkley Court yn Fforest y Ddena. Dyma oedd tir a sgwatiwyd er mwyn i bobl byw yn cynaliadwy. Roedd ganddynt baneli solar ac egni canaliadwy o ffynonellau pren. Ar ôl brwydr hir (lle lwyddodd y sgwatwyr i ddal i’r tir am gyfnod hir iawn er gwaetha ymdrechion yr heddlu a beiliffs) collant y safle. Nawr, wrth iddo dorri’r goedwig oedd yno, mae’r miliynydd a hawliodd y tir yn gosod paneli solar yn y caeau gwag er mwyn creu elw. Dyma enghraifft perffaith lle welwn y gwrthdrawiad amlwg rhwng gwrth-gyflafiaeth werdd-go-iawn a chyfalafiaeth ffug-werdd.

[3] *Rhybudd Cynnwys* Yn 2013 mi aeth yr SWP i mewn i argyfwng mawr yn sgil y ffordd wnaeth y blaid, ac yn enwedig y “central comittee” ymdrin â thrais rhywiol aelod o’r blaid. Gadawodd rhan helaeth o’r aelodau gan adael mond rhai oedd yn fodlon maddeuo am drais ar ôl. Gwelwch ddatganiad Comrade X wrth adael y blaid, neu’r crynodeb hwn o’r digwyddiadau am gefndir. Er gwaetha’r ffaith bod goroeswyr trais wedi gofyn i’r SWP peidio mynychu gwrthdystiadau a bod eu presenoldeb yn trigero nifer, maent yn parhau i fynd i brotestiadau.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s